Το TONGOU παρέχει υψηλής ποιότητας διακόπτη αποσύνδεσης, δηλαδή όταν ο αποζεύκτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης, υπάρχει μια απόσταση μόνωσης που ικανοποιεί τις καθορισμένες απαιτήσεις και ένα εμφανές σημάδι θραύσης μεταξύ των επαφών. Στην κλειστή θέση, ο αποζεύκτης μπορεί να μεταφέρει το ρεύμα υπό κανονικές συνθήκες κυκλώματος και το ρεύμα υπό μη κανονικές συνθήκες (όπως βραχυκύκλωμα) εντός καθορισμένου χρόνου.

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα